• Farmasi Ücretsiz Üyelik Formu

Girişimcilik Devam Süreci ve Kurallar

IV.            GİRİŞİMCİLİĞİN DEVAMI SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

 

1. Girişimci, Farmasi’ ye üye olmasıyla eş zamanlı olarak bu Kitapçıkta belirlenmiş olan kuralların tamamına ve Farmasi tarafından yayınlanacak (prosedür, yönetmelik,talimatlar..vs  ad altındaki) kurallara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

2. Girişimci, Farmasi’ ye üye olmasıyla eş zamanlı olarak, bu Kitapçığın “Gizlilik Hükümleri, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması” Bölümünde yer alan kurallara, hiçbir istisnası olmadan uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3. Farmasi, Kitapçığın herhangi bir maddesini tek taraflı olarak ve dilediği zaman değiştirebilir, uygulamadan kaldırabilir veya yeni düzenlemeler ekleyebilir. Kitapçıkta yapılacak değişiklikler Farmasi’ nin resmi internet sitesinde yayınlanacak veya Girişimciye e-posta ile gönderilecek olup, değişiklikler ilanı tarihinde yürürlüğe girmiş sayılır. Girişimci, bu değişiklikleri kendisi takip etmekle ve her siparişinde kabul etmekle yükümlüdür. Girişimci, bu değişiklikleri kabul etmek istemiyorsa, Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ya da cezai şart ödemeksizin feshedebilir.

 

4.Girişimci, doğrudan satış faaliyeti ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere mevzuat uyarınca kendisine atfedilen tüm yükümlülük ve sorumlulukları yerine getirmekle, kendisi tarafından karşılanması gereken vergi, resim, harç ve benzeri her türlü ödemeyi yapmakla, ilgili mevzuatta ön görülen esnaf sınırını aşması halinde tarafınca üstlenmesi gereken tüm sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. Girişimcinin yukarıda sayılan yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi nedeniyle Farmasi’nin herhangi bir ad altında ceza ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde ilgili tutarı Girişimciye rücu etme hakkı mevcuttur.

 

5.Bu Kitapçıkta belirlenmiş olan kuralların bir veya birkaçının ihlal edildiğinin tespit ya da ihbar edilmesi halinde Etik Kurul, durumun araştırılması için bir Girişimcinin üyeliğini en fazla 5 aya kadar dondurma hakkını haizdir.

 

6.Herhangi bir nedenle Farmasi tarafından sayfasına girişi engellenmiş olan bir Girişimci, sponsoru olduğu ekibin üyeliğinin pasif olduğu dönem boyunca hak edeceği pasif alt ekip primini alıp alamayacağına Etik Kurul karar verir.

 

7.Girişimci, Farmasi’ye yazılı olarak bildirmek ve belirlenen şartları karşılamak koşuluyla “Eğitim ve Kayıt Ofisi ” açabilir.

 

8.Ortaklık şeklinde Girişimci olan bir karı – kocanın boşanmaya karar vermesi halinde; (i) taraflar kendi aralarında kimin girişimci olmaya devam edeceğine karar verebilir veya (ii) malvarlığı rejimine ilişkin Mahkeme kararı oluşturulabilir. Her iki durumda da tarafların talebi veya Mahkeme kararına uygun şekilde girişimciliğin devamına veya sonlandırılmasına karar verilebilir. Taraflar arasında bir anlaşma olmadığı veya Mahkeme kararıyla ortaklık tasfiye edilip taraflar bireysel olarak girişimci kalmak istedikleri takdirde eşlerin sponsor ataması Farmasi tarafından yapılır.

 

9. Girişimci üyeliğini yalnızca Etik Kurul’un yazılı onayı ile ve yalnızca 1. Derece kan hısımları (Annesi, babası ve çocukları) ve eşi ile sınırlı olmak üzere devredebilir. Üyeliğini bu şekilde devreden bir Girişimci, devir tarihinden itibaren 5 (beş) ay geçmeden yeniden Girişimci olamaz. Bu yasağın ihlali halinde, eylemin ağırlığına göre Kitapçığın bu yasak hareketler bölümünde belirtilen cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır. Başka bir Girişimciden haklarını devir alan bir Girişimci, devir tarihten itibaren (5) ay geçmeden haklarını devredemez.

 

10. Farmasi, ürünlerin tanıtımında açıklanan ve belirtilen kullanım alanlarının dışında münferit uygulamalardan doğan ve/veya son tüketicinin saklama koşullarının uygunsuzluğu ve/veya ürünlerin hatalı kullanımı nedeniyle oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Ürünlerin doğru kullanımı son tüketicinin sorumluluğundadır. Girişimcinin elinde bulunan ürünlerin bozulması ya da zayi olmasından Farmasi sorumlu değildir.

 

11.Her seviyede bulunan Farmasi girişimcileri, Farmasi şirketini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren her konuda öncelikle Farmasi şirketini bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

12.Farmasi, enflasyon, yasa ve mevzuattan kaynaklanan tüm artışları fiyatlarına yansıtma hakkına sahip olduğu gibi, önceden bildirmeden kazanç planını, hak ediş koşullarını, ürünlerini ve fiyatlarını değiştirebilir ve / veya yenileyebilir.

 

13. Farmasi, girişimcilerinin motivasyonlarını her daim gözetir. Farmasi, işin yürütümünü tehlikeye sokan, girişimcilerin motivasyonunu düşüren her türlü gelişmeye karşılık gerekli gördüğü tedbirleri almaya yetkilidir.

14.Kitapçık hükümlerinden herhangi birinin ihlal edilmesi halinde ve eylemin ağırlığına göre, Farmasi, Girişimcinin sayfasını geçici olarak kapatma hakkına sahiptir. Farmasi, sayfası geçici olarak kapatılan Girişimciden konuya ilişkin açıklama isteyebilir. Farmasi, Kitapçık maddesinin ihlali ile ilgili yapacağı inceleme neticesinde Etik Kurulu kararıyla Girişimci'nin sayfasının süresiz olarak kapatılmasına karar verebileceği gibi, ihlalin ağırlığına göre daha kısa sürelerle sayfa kapatma cezası da verebilir. Farmasi, sayfa kapatma cezası ile birlikte ihlali yapan Girişimci'nin primlerinin 5 (beş) aya kadar ödenmemesine de karar verebilir.TEKLİF AL

Yorumlar (0)

Yorum yaz