• Farmasi Ücretsiz Üyelik Formu

Farmasi Girişimcilik Sona Ermesi

X.               GİRİŞİMCİLİĞİN SONA ERMESİ

1.Girişimciliğin Kendiliğinden Sona Ermesi:

a. Girişimcinin son sipariş tarihinden itibaren 5 ay (150 gün) süre ile sipariş vermemesi veya kapanmış olan kaydını yenilememesi halinde Girişimcinin kaydı otomatik olarak askıya alınır. Girişimci tekrar kayıt yenilemek istediği zaman önceden kendisine bağlı olan grubunu kaybeder. Girişimci tekrar kayıt yaptırdığı takdirde, dilediği kişinin grubuna dahil olabilir. Tekrar kayıt yenilemek isteyen Girişimcinin borcu olduğu takdirde, kayıt yenileme işlemi borcun ödemesi yapıldıktan sonra gerçekleştirilir. Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde Farmasi’nin Girişimcinin üyeliğini tekrar askıya alma yetkisi bulunmaktadır.

 

b. Bu kitapçığın “Girişimci Olmaya Hak Kazanmak” başlıklı III. Bölümünün 7. Maddesi  kapsamında olan kişilerin farklı grupların / sponsorların altında üyelik kaydı yaptırdığının tespit edilmesi halinde üyelik kayıtları ya askıya alınır ya da kaydı kayıt tarihi itibariyle önceki tarihli olan daha eski olan Girişimcinin grubuna aktarılır. Hangi yöntemin uygulanacağına karar verme yetkisi münhasıran Farmasi’ ye aittir. Girişimci uygulanan yöntem hakkında itiraz hakkına sahip değildir. 

 

c. Vefat eden Lider, Müdür ya da Direktör seviyesindeki bir Girişimcinin kanuni mirasçılarının vefat tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Girişimci olmak için yazılı başvuruda bulunmamaları halinde, vefat eden Girişimcinin üyeliği 60 günün sonunda kendiliğinden sonra erer.

 

d. Girişimcinin 12 ay içerisinde 5 kez “Sanal” olarak kalması halinde, kaydı otomatik olarak askıya alınır ve kendisine bağlı olan grubunu kaybeder. 

 

2. Girişimciliğin Girişimci Tarafından Sona Erdirilmesi:

a.Girişimci, dilediği zaman yazılı olarak bildirimde bulunarak Farmasi üyeliğinden kendi isteğiyle ile ayrılabilir. Girişimcilik sisteminden ayrılma talebini ileten bir Girişimcinin kimliğinde şüphe uyandıracak bir durum yoksa talebi derhal işleme alınır ve işlem sayfası(işlem ekranı) kapatılır. Girişimcinin ayrılma talebinin Farmasi’ye ulaştığı gün girişimciliğinin sona erme tarihidir.

 

b.Girişimci işbu Kitapçık kapsamında elde etmiş veya elde edeceği tüm hak ve alacaklarından geçmişe ve geleceğe dönük olarak ve gayri kabili rücu feragat etmiş sayılır ve grubundan kopar. Girişimcilik sisteminden ayrılma talebini ileten bir Girişimcinin ayrılmasından (5)ay sonra Girişimcinin grubu bir üst Girişimciye otomatik olarak aktarılır.

 

Ancak Etik Kurul’ un gerekli ve uygun görmesi halinde (5) aylık süre beklenmez. Girişimcilik sisteminden ayrılma talebini ileten bir Girişimcinin bu talebinden vazgeçmesi halinde, Etik Kurul’ un kararı ile sayfası yeniden açılabilir.

 

c.Istifa eden girişimcinin sponsorunun seviyesi, alt ekibinin seviyesinden daha yüksekse, mevcut alt ekip herhangi bir koşul olmadan bu sponsora bağlanır. Sponsorun, istifa eden girişimci ile aynı seviyede ya da daha düşük seviyede olması halinde, alt ekip Farmasi Sanal’a kaydedilir ve bu sponsor 5 ay içerisinde gerekli şartları yerine getirirse alt ekibi almaya hak kazanır. Şartları sağlayamazsa, alt ekip Farmasi Sanal’da kalmaya devam eder.

d.Girişimcilerin, kayıt tarihinden itibaren altmış (60) gün içerisinde girişimcilik sisteminden ayrılmak istemesi halinde Farmasi, girişimcinin elinde bulunan ve kullanılmamış olan tüm malları geri alacak ve söz konusu malların bedelini ondört (14) gün içerisinde iade edecektir. 

e.Girişimcilik sisteminden kendi isteğiyle ayrılmış olan bir Girişimci, Girişimciliğinin sona erme tarihinden itibaren (5) ay geçmeden tekrar üyelik başvurusu yapamaz. Bu başvuru Farmasi tarafından değerlendirilir. Kişiyi Girişimci olarak yeniden kabul edip etmemek Farmasi’nin münhasır tasarrufundadır 

3. Girişimciliğin FARMASİ Tarafından Sona Erdirilmesi:

a.Farmasi, Girişimci Kayıt Formu’nda eksik, yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunduğunu tespit ettiği Girişimcinin üyeliğini her zaman sona erdirebilir.

b.Farmasi, bu Kitapçıkta yer alan kural / kurallara uymadığını tespit ettiği Girişimcinin  üyeliğini her zaman sona erdirebilir.

c.Yüz kızartıcı suçlardan (hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, rüşvet, zimmet, özel ve resmi belgede sahtecilik, şantaj, vs) veya yüz kızartıcı olmasa bile Farmasi’nin kurumsal kimliği ile satış ve pazarlama ilkeleri bakımından önemli gördüğü başkaca suçlardan mahkum olmuş veya Girişimci olduktan sonra bu kapsamda bir suçtan hüküm aldığı tespit edilen bir Girişimcinin kaydı silinir.

 

4.Girişimciliğin yukarıda açıklanan durumlardan her hangi biri sebebiyle sona ermesi halinde Girişimcilik faaliyeti son bulan kişi, alt ekibi de dahil olmak üzere tüm hak ve ayrıcalıklarını kaybeder ve Farmasi’den hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

 

5.Girişimciliğin yukarıda açıklanan durumlardan her hangi biri sebebiyle sona ermesi halinde, aynı sponsora bağlı yeni %21’lik kollar oluşabiliyorsa, bu kollar ilgili sponsorun unvan ve ödülleri ile ilgili hesaplamalara işlemin yapıldığı ay dahil edilemez, takip eden aydan itibaren dahil edilir.

 

 6.  Aynı grup ve kolda bulunan karı – kocadan biri ve 1.derece akrabaların girişimcilik sisteminden ayrılmaları istifa etmeleri ya da beş ay boyunca sipariş vermemeleri nedeniyle üyeliklerinin kendiliğinden sona ermesi halinde, kendi ekiplerinden hak edilen unvan ve unvan priminin bir üst sponsora ödenmesi için (5) aylık sürenin ikmali gerekmektedir.TEKLİF AL

Yorumlar (0)

Yorum yaz