• Farmasi Ücretsiz Üyelik Formu

Farmasi Girişimci Olmaya Hak Kazanmak

III.            GİRİŞİMCİ OLMAYA HAK KAZANMAK

1. Farmasi; tüm Girişimci başvurularını değerlendirmeye, üyelik başvurusunda bulunan gerçek/tüzel kişilerden imza beyanı, imza sirküleri, adli sicil kaydı, nüfus kayıt örneği, faaliyet belgesi, kuruluş gazetesi, ticaret sicili gazetesi  vb. gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ek belge talep etmeye, girişimci başvurularını onaylamaya ve reddetmeye, hiçbir koşula ve istisnaya bağlı  olmaksızın tek yetkilidir.

 

2.Girişimci olmak isteyen gerçek kişi 18 yaşını ikmal etmiş olmalıdır ve Türkiye’de ikamet etmesi şarttır. Farmasi, Türkiye’de ikamet etmeyen girişimcinin üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.

 

3. Sermaye şirketleri ile en fazla iki kişiden oluşan ortaklıklar da Girişimci olabilir. Bu durumda sermaye şirketinin yetkilisi, yetkisinin sınırlarını yazılı olarak Farmasi’ ye bildirmek zorundadır. Ortaklıkta ise ortaklar, ortaklığın Farmasi’ ye olan borçlarından müştereken ve müteselsilen sorumludur.

 

4. Girişimci olmak isteyen aday, halihazırda Farmasi Girişimcisi olan bir sponsora kaydedilmelidir. Girişimci adayının bir sponsor tercihi var ise, kayıt başvurusu sırasında istediği sponsorun kodunu sisteme girmelidir. Aksi halde Farmasi Girişimci adayına bir sponsor tahsis edecektir. Bir Girişimcinin yeni kayıt olması ve henüz Sisteme bir Sipariş girmemesi şartıyla, kayıt işlemi sırasında hatalı sponsor tercih etmesi durumunda, girişimci kişisel bilgiler bölümünün alt kısmında bulunan sponsor değişikliği işlemini sadece kayıt olduğu tarihten itibaren 6 saat içerisinde kendisi gerçekleştirebilir. Sponsor kodu alanına çalışmak istediği sponsorun girişimci kodunu yazıp onayladığı takdirde değişiklik işlemi sağlanmış olacaktır. Sistemde siparişi bulunan bir Girişimcinin sponsor değişiklik işlemi Sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

 

5.Hali hazırda Farmasi Girişimcisi olan bir kişi, bir Girişimci adayına sponsor olarak, adayı sisteme kaydedebilir. Ancak böyle bir durumda, Girişimci adayının Girişimci olmaya hak kazanma şartlarını taşıyıp taşımadığını araştırmakla sorumludur. Sponsor tarafından kaydedilen Girişimcinin, bu şartları taşımadığı tespit edilirse Farmasi derhal girişimciliği iptal etme hakkını haizdir. Sponsor, alt ekibinde bulunan Girişimcinin Farmasi’ye karşı sorumluluklarını yerine getirmemesi, Girişimci Çalışma Kitapçığı’nda düzenlenen maddelere aykırı davranması veya üyeliğinin sona ermesi halinde doğacak maddi yükümlülüklerden Girişimciyle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu ve bu yükümlülüklerin kendi priminden kesilebileceğini, bu konularda Girişimcinin garantörü olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 

6.Halihazırda zaten Farmasi Girişimcisi olan bir kişi tekrar kayıt olamaz. Buna rağmen tekrar kayıt olması durumunda, alt ekibini kaybeder ve bu alt ekipteki Girişimciler, mükerrer kayıt yaptıran Girişimci’ nin sponsoruna kaydırılır.

 

7.Girişimci adayının, eşi ile 1. Derece kan hısımlarının (adayın anne ve babası, adayın çocukları) ve kardeşinin halihazırda Farmasi Girişimcisi olması halinde, aday ancak bu kişilerin grubu altında kayıt yaptırabilir. Bir Girişimcinin eşi, kardeşi ve yukarıda sayılan 1. derece kan hısımlarının farklı grupların / sponsorların altına kaydolmaları yasaktır. İstisnai durumlarda Etik Kurul’un yazılı onayı alınmalıdır.

 

8.Farmasi ile Girişimci arasında İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bir iş akdi bulunmamakta olup, Girişimciye verilen belgelerin hiçbir hükmü bu şekilde yorumlanamaz. Taraflar arasındaki ilişki konsiye satım ilişkisidir.    

 

9.Lider, müdür ya da direktör seviyesindeki bir Girişimcinin vefat etmesi halinde, kanuni mirasçılar, vefat tarihinden itibaren altmış(60) gün içinde Farmasi’ye yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla Girişimci olurlar. Miras yoluyla Girişimci olanlar da çalışmaya devam edeceklerini beyan ettikleri ya da fiili olarak faaliyetlerine devam ettiği takdirde bu Kitapçığın tüm hükümleri ile bağlıdır ve bu Kitapçıkta yer alan hükümlere uyacaklarını ayrıca kabul, beyan ve taahhüt ederler. Miras yoluyla Girişimci olan kişinin halihazırda bireysel olarak zaten aynı grupta girişimci olması halinde, bu durum Etik Kurul tarafından ayrıca değerlendirilecektir.

 

10. Girişimcilere ait site/sponsor link aracılığı ile üye kaydı yaptıran yeni girişimcinin üyelik başvurusu ön incelemeye tabi tutulacaktır. Bu inceleme sonucunda yeni girişimciden üyelik kaydı ile ilgili belge sunması talep edilebilir. Girişimci’ın istenen belgeleri sunması durumunda, üyelik başvurusu değerlendirilip sonuçlandırılacaktır.
TEKLİF AL

Yorumlar (0)

Yorum yaz